Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ellenbergs næringsindikator

Hvorfor registreres Ellenbergs næringsindikator?

Hovedparten af de lysåbne terrestriske habitatnaturtyper er naturligt næringsfattige og sårbare over for eutrofiering. Derfor er indikatorer for næringsstofstatus vigtige.

Ellenberg´s næringsindikator er et udtryk for vegetationens tilpasning til mængden af tilgængelige næringsstoffer på voksestedet. Indikatoren tager udgangspunkt i Ellenberg´s indikatorværdier (Ellenberg m.fl. 1992), der er biologiske vurderinger af plantearters optimum langs de vigtigste økologiske gradienter, herunder næringsrigdom (se Tabel K). Således indikerer forekomsten af liden soldug og klokkelyng (indikatorværdi = 1), at der er en begrænset mængde næringsstoffer tilgængelig for planternes vækst, mens stor nælde og burre-snerre (indikatorværdi = 8) peger på, at levestedet er rigt på næring. Ved at tage gennemsnittet af indikatorværdien for en artsliste kan man få en indikation af, hvilke miljøforhold artssammensætningen er tilpasset.

I modsætning til eksempelvis fosfortal og C/N-forhold i jordbunden og kvælstofindholdet i skudspidser af dværgbuske er Ellenbergs næringsindikator ikke et direkte mål for næringsstatus, men værdier på en rangordnet skala, der afspejler arternes respons på tilgængeligheden af næringsstoffer på voksestedet.

Hvordan beregnes Ellenbergs næringsindikator?

Ellenbergs næringsindikator er afledt af vegetationens sammensætning af karplanter og kan beregnes for alle terrestriske habitatnaturtyper. Mosser og laver indgår ikke i beregningen af næringsindikatoren, så indikatoren fungerer bedst i naturtyper, hvor karplanter er dominerende.

Næringsindikatoren beregnes for hvert prøvefelt ved at tage et gennemsnit af Ellenberg-værdien for de arter, der er registreret i pinpoint-rammen. Gennemsnittet er vægtet for arternes dækningsgrader, så de dominerende arters indikatorværdier vægter højere end de mere spredt forekommende arter.

Tabel K. Oversigt over talværdierne for indikatorværdien næringsstof og fordelingen af de godt 1.300 plantearter, vi har værdier for. For hver talværdi er en kort beskrivelse og eksempler på danske arter.

Referencer

Ellenberg, H., Weber, H. E., Düll, R., Wirth, V., Werner, W. & Paulißen, D.: 1992, 'Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa', Scripta. Geobot. 18, 1-258.