Aarhus Universitets segl

Overvågningsstationer

Den stikprøvebaserede overvågning af de terrestriske naturtyper foretages på overvågningsstationer, der er udpeget med henblik på overvågning af én eller flere habitatnaturtyper. Naturtyperne kan forekomme i mosaik på området, og der vil derfor kunne være flere habitatnaturtyper tilstede på hver station.

Første programperiode (2004-2009)

I første programperiode omfattede NOVANA-programmets kontrolovervågning 18 lysåbne og 10 skovdækkende naturtyper ud af de 44 terrestriske naturtyper, der forekommer i Danmark. For de 18 lysåbne naturtyper var overvågningen i første programperiode fordelt på 202 intensive stationer, der blev overvåget årligt, og 763 ekstensive stationer, som blev overvåget én gang i perioden (Figur B). De 10 skovnaturtyper blev overvåget årligt i perioden 2007-10 på 122 stationer. I første periode omfattede en station typisk 20, 40 eller 60 tilfældigt udlagte prøvefelter, afhængigt af stationens areal og kompleksitet.

I første programperiode var overvågningsstationerne for de enkelte naturtyper afgrænset således, at naturtypen, som stationen er udpeget for, udgjorde mindst 50 % af overvågningsarealet. Arealer grænsende op til selve naturtypen indgik for at sikre en overvågning af såvel områder, der i dag tilhører naturtypen og har en god tilstand, og områder som i fremtiden potentielt vil kunne få en god tilstand.

Anden programperiode (2011-15)

I anden programperiode omfatter NOVANA-programmets kontrolovervågning alle 44 terrestriske habitatnaturtyper. Stationsnettet er udlagt med henblik på at afspejle den geografiske spredning og variationen inden for de enkelte naturtyper, og antallet af stationer er derfor udvidet til 2.523 lysåbne stationer og 284 skovstationer (Figur C).

Fordelingen af overvågningsstationerne afspejler den enkelte naturtypes udbredelse i de to biogeografiske regioner, og der er tilstræbt en overordnet fordeling af stationerne, så halvdelen ligger inden for - og halvdelen ligger uden for habitatområderne (Figur D).

I anden programperiode er der som udgangspunkt udlagt 8-12 prøvefelter pr station. På enkelte stationer er der dog helt ned til 5 prøvefelter. Overvågningsfrekvensen er hvert 6. år for alle 44 terrestriske naturtyper.

Tabel B. Oversigt over overvågningsstationerne for terrestriske naturtyper i NOVANA programmets første og anden programperiode.

    Første programperiode Anden programperiode
Lysåbne Skove Lysåbne Skove
Periode 2004-2010 2007-2010 2011-2015
Overvågede naturtyper 18 10 34 10
Stationer i alt 202 intensive
763 ekstensive
122 2.523 284
Prøvefelter pr station 20-60 20 8-12 8-12
Prøvefelter i alt 35.543 2.461 25.230 2.840
Registreringer i alt 70.491 9.645 35.000 2.840
Overvågningsfrekvens Intensive årligt
Ekstensive 6. år
Årligt 3. år 6. år
Andel inden for habitatområderne Intensive 100%
Ekstensive 50%
100 % 50 % 50 %

 

 

Figur A. Oversigt over overvågningsstationer for de terrestriske lysåbne naturtyper. I første programperiode var udlagt 202 lysåbne intensive stationer, der med få undtagelser blev overvåget årligt i perioden 2004-2009. Langt de fleste intensive stationer er overvåget to gange i anden programperiode (2011/12 og 2014). Der var udlagt 763 lysåbne ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2009 og to gange i anden programperiode (2011/12 og 2014). Der er planlagt yderligere 1.558 stationer i det nye stationsnet, heraf er 1.299 overvåget én gang i 2012-2014. 

Prøvefelter

På stationerne er udlagt et 10 m referencenet på de arealer, der skal indgå i stationen, og prøvefelterne udlægges i tilfældige krydspunkter i nettet. For skovtyperne er prøvefelterne udlagt, så der er minimum 30 m imellem prøvepunkterne for at undgå overlap. Prøvefelterne danner udgangspunkt for al stedbestemt dataindsamling på lokaliteten.

Det er de samme prøvefelter, som analyseres ved hvert besøg. Prøvefelterne lokaliseres ved hjælp af en håndholdt GPS, og det accepteres dermed, at det ikke er eksakt samme areal, der overvåges.