Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2004-2022

Tilstand 2017-2022

Overvågningsdata viser, at vegetationen i klitlavning er relativt rig på arter, der er følsomme overfor næringspåvirkning, afvanding og tilgroning. Græsserne udgør en relativt stor andel af vegetationen, mens de bredbladede urter er mere spredt forekommende. Der er en relativt lav dækning af mosser og bart substrat, hvor nye arter og individer kan etablere sig. Vegetationen i klitlavning er relativt høj og tæt på langt de fleste lokaliteter, og græsning forekommer kun på en mindre del af arealet med klitlavning. Dog er vegetationen ikke domineret af vedplanter. Der er invasive arter i hvert sjette prøvefelt, hovedsageligt bjerg-fyr og rynket rose. Der er en meget stor variation i den gennemsnitlige næringsværdi i klitlavningerne fra relativt næringsfattige klitlavninger med arter som blåtop, vandnavle, tormentil, smalbladet kæruld, hirse-star, mose-pors og klokkelyng, til moderat næringsrige lokaliteter, hvor kryb-hvene, hvid-kløver, almindelig rapgræs, kruset skræppe og almindelig kvik er hyppige i de mere tørre klitlavninger, mens tagrør, gåsepotentil, vand-pileurt og sværtevæld er hyppige i de mere våde klitlavninger. Tallene for N/P ratio peger på, at de græsdominerede klitlavninger er kvælstofbegrænsede, mens klitlavninger med dominans af dværgbuske i højere grad er fosforbegrænsede.

Geografiske mønstre

Klitlavning findes især i Nordjylland, i mindre omfang i Vestjylland, og er spredt forekommende i de øvrige to regioner. I Nordjylland er klitlavningerne karakteriseret ved at være relativt artsrige. I forhold til græsserne er de bredbladede urter relativt udbredte her. I Vestjylland er der en større dækning af dværgbuske og en lavere dækning af mosser end i resten af landet, og invasive arter er udbredte. Her er jordbunden mindre kalkrig, og de næringselskende arter udgør en noget mindre andel af vegetationen end i de øvrige tre regioner. I den østjyske region er der registreret relativt få arter, der er følsomme eller meget følsomme overfor næringspåvirkning, afvanding og tilgroning, og der er en større andel af næringselskende arter i vegetationen end i de øvrige tre regioner. Klitlavningerne har her en højere dækning af græsser og vegetationen er generelt højere og lave vedplanter er mindre udbredte end i de øvrige dele af landet. Det vanddækkede areal er størst i de østjyske klitlavninger og det er også her, der er den laveste udbredelse af græsning.

Overvågningsstationerne for naturtypen ligger overvejende indenfor habitatområderne. Overvågningsdata peger på, at tilstanden er bedre inden for habitatområderne end uden for. Således er der en signifikant højere dækning af halvgræsser, mosser og dværgbuske inden for habitatområderne end uden for, ligesom der også er flere meget følsomme arter samt en lavere Ellenbergs indikatorværdi næringsstof, vegetationshøjde og dækning af høje vedplanter. Samtidig er der dog registreret en højere N/P ratio i græs og en lavere pH inden for habitatområderne end uden for.

Udvikling 2004-2022

Der er tydelige tegn på en forværring af tilstanden i klitlavningerne i perioden 2004-2015. Der er således et signifikant fald i antal arter, der er følsomme overfor næringspåvirkning, afvanding og tilgroning, og de næringselskende arter udgør en stigende andel af vegetationsdækket. Der er et signifikant fald i dækningen af bar jord, mosser og dværgbuske. Der er også en signifikant stigning i den gennemsnitlige dækning af græsser og tagrør samt et fald i udbredelsen af græsning. Klitlavningerne er følsomme over for eutrofiering, og overvågningsdata viser, at vegetationen i perioden er blevet mere præget af næringselskende arter. Udover en tilførsel af næringsstoffer udefra via atmosfærisk deposition eller tilførsel af næringsstoffer fra friluftslivet kan ændringerne også være et tegn på en langsomt forløbende tilgroningsproces i takt med, at klitlavningerne koloniseres af flerårige plantearter, og der naturligt ophobes kulstof og næringsstoffer i økosystemet.

Overvågningen viser endvidere, at klitlavningerne generelt har en fugtig-våd vegetation, mens udviklingen ikke peger entydigt på hydrologiske ændringer, idet der både er tegn på mindre vanddække og højere Ellenberg-værdier for jordfugtighed.

Klitlavning kan være levested for en lang række arter, der er følsomme overfor næringspåvirkning, afvanding og tilgroning. Klokke-ensian i klitlavning på Hevring Hede.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 125 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen klitlavning. Heraf er 39 stationer udlagt i 2004, fordelt på 10 intensive stationer, der blev overvåget årligt og 29 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010. Yderligere 86 stationer blev udlagt for klitlavning i 2011 (Tabel 2190.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx grå/grøn klit og klithede) og er således sammenlagt overvåget på 88, 128 og 145 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 2190.60) og det samme gør 65 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 2190.5a. Oversigt over overvågningsstationer for klitlavning i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på klitlavning, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med klitlavning. * Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

31*

38

91*

4

87*

22

Uden for habitatområderne

9*

11

35*

0

35*

3

Samlet

39

49

124

4

120

25

88

128

145

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 5.418 registreringer i prøvefelter med klitlavning i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 2190.5b). Der er endvidere udtaget 668 jordprøver til måling af pH og/eller C/N-forhold, 476 vandprøver til måling af pH i jordvand og 288 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 2190.60. Kort over stationer med klitlavning i perioden 2017-2022 (se Tabel 2190.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 2190.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord-, vand- og planteprøver i prøvefelter for klitlavning i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes overvågning (2004-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt på de intensive stationer og en gang i perioden på de ekstensive stationer. Prøvefelterne fra de gamle stationer (udlagt i 2004) blev overvåget to gange i anden programperiode (2011-2016), mens prøvefelterne fra de nye stationer (udlagt i 2011) blev overvåget en enkelt gang. Alle prøvefelter blev overvåget en gang i tredje programperiode (2017-2022). Bemærk at pH er målt i jordprøver i første programperiode og i vandprøver fra 2011.