Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling (2011-2022)

Tilstand 2017-2022

Vegetationen på strandvold med enårige planter er relativt rig på bredbladede urter og enårige arter, mens der er relativt få arter, der er sårbare overfor næringspåvirkning og tilgroning. I forhold til strandvold med flerårige arter er invasive arter langt mindre udbredte på strandvold med enårige planter. Som en konsekvens af havets tilbagevendende nulstilling af successionen er vegetationen lavtvoksende, åben og fri for vedplanter. Næringsstatus er naturligt høj, hvilket hænger sammen med at naturtypen findes på opskyllet organisk materiale, hvor der er en naturlig høj frigivelse af næringsstoffer.

Geografiske mønstre

Strandvold med enårige planter findes især i de to østlige regioner, og i mindre omfang i de vest- og nordjyske regioner. De østjyske og fynske strandvolde med enårige arter rummer flere følsomme og meget følsomme arter end den sjællandske region. Til gengæld er andelen af enårige arter størst på Sjælland og øerne, og vegetationen er lavere. Græsserne og de lave vedplanter har størst dækning i Østjylland, mens dækningen af bart substrat (grus og tang) er lavere end på Sjælland og øerne. Det tyder således på, at de østjyske lokaliteter er mindre påvirkede af forstyrrelser fra havet og i et senere successionsstadie end dem på Sjælland. I Østjylland er invasive arter mindre udbredte end på Sjælland, mens der ikke er nævneværdig forskel i næringsværdierne i de to regioner.

Da blot 10 prøvefelter ligger uden for habitatområderne, er det ikke muligt at vurdere, om der er forskel på tilstanden hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Udvikling 2011-2022

Da strandvold med enårige planter først er overvåget fra 2011, og data siden da er begrænset, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Vegetationen på strandvold med enårige planter er relativt rig på bredbladede urter og enårige arter, mens der er relativt få arter, der er sårbare overfor næringspåvirkning.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 39 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtyperne strandvold med enårige planter (1210), strandvold med flerårige planter (1220) og/eller kystklint eller –klippe (1230) og de er alle overvåget siden 2011. Strandvold med enårige planter er registreret på 17 af stationerne i anden og i tredje programperiode (Tabel 1210.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx kystklitter og kystnære overdrev) og er således sammenlagt overvåget på 3, 30 og 18 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 1210.60) og det samme gør 55 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 1210.5a. Oversigt over overvågningsstationer for strandvold med enårige planter i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på strandvold med enårige planter (1210), strandvold med flerårige planter (1220) og kystklint eller –klippe (1230), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller flere af disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med strandvold med enårige planter.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

0

3

14

9

12

1

Uden for habitatområderne

0

0

3

4

5

0

Samlet

0

3

17

13

17

1

3

30

18

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 147 registreringer i prøvefelter med strandvold med enårige planter i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 1210.5b). Der er endvidere udtaget 29 jordprøver til måling af pH.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 1210.60. Kort over stationer med strandvold med enårige planter i perioden 2017-2022 (se Tabel 2190.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 1210.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jordprøver i prøvefelter for strandvold med enårige planter i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. Naturtypen er først omfattet af en systematisk overvågning fra 2011. Prøvefelterne blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.