Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2004-2022

Tilstand 2017-2022

Våd hede er domineret af dværgbuske og dækningen af vedplanter er generelt lav. Blåtop er den mest dominerende art i vegetationen, mens klokkelyng har en markant lavere dækning. Der er registreret invasive arter i godt en tredjedel af prøvefelterne med bjerg-fyr, sitka-gran, stjerne-bredribbe og glansbladet hæg som de mest udbredte arter. Sammen med tør hede er våd hede en af de mest sure naturtyper i Danmark. De våde heder er generelt ekstremt næringsfattige, dog tyder det gennemsnitlige C/N-forhold i morlaget på en vis ophobning af kvælstof i den øverste del af jordbunden. Det gennemsnitlige kvælstofindhold i årsskud af dværgbuskene er relativt lavt, hvilket indikerer, at de våde heder er lidt mindre påvirkede af kvælstof end de tørre heder. Ratioen mellem kvælstof og fosfor indikerer at hovedparten af de våde hede er fosforbegrænsede.

Geografiske mønstre

Våd hede findes især i Vestjylland og i mindre omfang i de nord- og østjyske regioner. Der er ikke væsentlige forskelle på tilstanden af våd hede i de tre regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. Dog er dækningen af dværgbuske højest i Nordjylland og lavest i Østjylland, mens dækningen af blåtop og klokkelyng er højest i Vestjylland og lavest i Nordjylland. I Nordjylland er udbredelsen af invasive arter lidt lavere, mens dækningen af vedplanter er højere end i de tre øvrige regioner. Der er ikke væsentlige forskelle i de næringselskende arters andel af vegetationen (udtrykt ved Ellenbergs næringsindikator) eller de fugtighedselskende arters andel af vegetationen (udtrykt ved Ellenbergs fugtighedsindikator).

Overvågningsstationerne for naturtypen er nogenlunde lige fordelt inden for og uden for habitatområderne. Overvågningsdata peger på, at der kun er mindre forskelle i tilstanden inden for og uden for habitatområderne. Således er der et signifikant højere antal meget følsomme arter og en højere dækning af bredbladede urter inden for – end uden for habitatområderne, ligesom der en lavere dækning af høje vedplanter, og en mindre udbredelse af invasive karplanter og bjerg-fyr. Der er endvidere en lavere andel af næringselskende arter inden for habitatområderne, men samtidig et lavere C/N forhold i jorden.

Udvikling 2004-2022

Der er tydelige tegn på en forværring af tilstanden i våd hede i perioden 2004-2022. Der er registreret et signifikant fald i dækningen af dværgbuske og klokkelyng samt en stigning i dækningen af blåtop. På trods af den lille stigning i forekomsten af græsning er der også en signifikant stigning i dækningen af høje vedplanter og en stigning i den gennemsnitlige vegetationshøjde i perioden, samt et fald i jordens pH og C/N forhold, hvilket kan tyde på ophobning af kvælstof fra atmosfærisk deposition eller en stigende omsætning af jordens organiske kulstof. Endelig er der en signifikant stigning i de næringselskende arters andel af vegetationen samt kvælstof-indholdet i dværgbuske i perioden 2004-2022. Det tyder på, at tilstanden er under forandring i en negativ retning, formodentlig som følge af næringspåvirkning. Samtidig er der dog også en signifikant stigning i antallet af følsomme arter og en øget forekomst af græsning samt et fald i dækningen af bjerg-fyr. Faldet i udbredelse af bjerg-fyr i perioden er positivt for naturtypens tilstand og kan forklares ved en øget forvaltningsindsats og udbredt rydning i våd hede.

Våd hede er domineret af dværgbuske, og dækningen af vedplanter er generelt lav. Våd hede ved Råbjerg Mile.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 78 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen våd hede. Heraf er 41 stationer udlagt i 2004, fordelt på 9 intensive stationer, der blev overvåget årligt og 32 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010. Yderligere 37 stationer blev udlagt for våd hede i 2011 (Tabel 4010.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx tør hede) og er således sammenlagt overvåget på 100, 83 og 101 stationer. Fra anden programperiode ligger omtrent halvdelen af stationerne inden for habitatområderne (Figur 4010.60) og det samme gør 46 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 4010.5a. Oversigt over overvågningsstationer for våd hede i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på våd hede, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med våd hede. * Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Programperioder

 

2004-2010

2011-2016

2017-2022

 

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

23

45*

35*

3

36*

16

Uden for habitatområderne

16

17*

42*

4

40*

10

Samlet

39

61

76

7

75

26

100

83

101

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 4.118 registreringer i prøvefelter med våd hede i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 4010.5b). Der er endvidere udtaget 1.079 jordprøver til måling af pH og/eller C/N-forhold, 216 vandprøver til måling af pH i jordvand og 795 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 4010.60. Kort over stationer med våd hede i perioden 2017-2022 (se Tabel 4010.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 4010.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord-, vand- og planteprøver i prøvefelter for våd hede i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes overvågning (2004-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt på de intensive stationer og en gang i perioden på de ekstensive stationer. Prøvefelterne fra de gamle stationer (udlagt i 2004) blev overvåget to gange i anden programperiode (2011-2016), mens prøvefelterne fra de nye stationer (udlagt i 2011) blev overvåget en enkelt gang. Alle prøvefelter blev overvåget en gang i tredje programperiode (2017-2022). Bemærk at pH er målt i jordprøver i første og tredje programperiode og i vandprøver i anden programperiode.