Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2011-2022

Tilstand 2017-2022

Græs-indlandsklit er ekstremt lavtvoksende med stor dækning af blottet sand og spredt opvækst af vedplanter. Vegetationen er domineret af græsser, og der er en høj dækning af bølget bunke. Der er en lavere dækning af dværgbuske end i visse-indlandsklit og revling-indlandsklit. Som i de øvrige indlandsklitter er kryptogamfloraen (sporeplanter) domineret af mosser, mens laverne dækker en væsentlig mindre andel af jordoverfladen. I forhold til visse-indlandsklit og revling-indlandsklit er vegetationen relativt fattig på arter, der er følsomme og meget følsomme over for næringspåvirkning og tilgroning. Invasive arter er meget udbredte i vegetationen med stjerne-bredribbe og bjerg-fyr som de mest udbredte arter. Den gennemsnitlige indikatorværdi for næringsstof peger på, at græs-indlandsklitterne er ekstremt næringsfattige levesteder, og at pH tilsyneladende er lidt højere her end i de øvrige indlandsklittyper.

Geografiske mønstre

Græs-indlandsklit findes især i Vestjylland og i mindre omfang i de nord- og østjyske regioner. Datagrundlaget vurderes derfor at være for spinkelt til en regional opdeling af data.

Overvågningsstationerne for naturtypen ligger overvejende indenfor habitatområderne. Overvågningsdata peger på, at tilstanden er bedre inden for habitatområderne end uden for. Således er der et signifikant højere antal meget følsomme arter, en højere dækning af blottet mineraljord og laver, en lavere dækning af græsser (herunder bølget bunke) samt en lavere vegetationshøjde og Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof inden for – end uden for habitatområderne. Der er dog også en lavere dækning af bredbladede urter og en højere udbredelse af stjerne-bredribbe og bjerg-fyr.

Udvikling 2011-2022

Der er små tegn på en forbedring i tilstanden af græs-indlandsklitterne i perioden 2011-2022, mens hovedparten af de målte indikatorer er stabile. Således er der en signifikant stigning i antallet af arter og arter, der er følsomme overfor eutrofiering og tilgroning, samt en signifikant stigning i dækningen af bredbladede urter og mosser samt udbredelse af græsning i perioden. Modsat er der en signifikant stigning i udbredelsen af invasive arter.

Græs-indlandsklit findes på næringsfattige flyvesandsklitter, som stammer fra istidsaflejringer, sædvanligvis omgivet af tør hede.
Foto: Hans Jørgen Degn

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 87 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtyperne visse-indlandsklit (2310), revling-indlandsklit (2320) og græs-indlandsklit (2330) og de er alle overvåget siden 2011. Græs-indlandsklit er registreret på 16 af indlandsklitstationerne i anden og 25 i tredje programperiode (Tabel 2330.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx tør hede) i første programperiode og er således sammenlagt overvåget 4, 16 og 25 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 2330.60) og det samme gør 58 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 2330.5a. Oversigt over overvågningsstationer for græs-indlandsklit i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på visse-indlandsklit (2310), revling-indlandsklit (2320) og græs-indlandsklit (2330), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller flere af disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med græs-indlandsklit.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

0

4

11

0

18

0

Uden for habitatområderne

0

0

5

0

7

0

Samlet

0

4

16

0

25

0

4

16

25

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 224 registreringer i prøvefelter med græs-indlandsklit i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 2330.5b). Der er endvidere udtaget 54 jordprøver til måling af pH og 50 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 2330.60. Kort over stationer med græs-indlandsklit i perioden 2017-2022 (se Tabel 2330.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 2330.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord- og planteprøver i prøvefelter for græs-indlandsklit i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. Naturtypen er først omfattet af en systematisk overvågning fra 2011. Prøvefelterne blev overvåget en gang i anden programperiode (2011-2016), og to gange i tredje programperiode (2017-2022).