Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2011-2022

Tilstand 2017-2022

Hvid klit er en dynamisk naturtype, der dog har et relativt tæt og højtvoksende plantedække med en noget lavere dækning af bar mineraljord end i forklit. I hvid klit er der relativt få arter, en lav dækning af laver og en høj dækning af græsser, mens bredbladede urter er spredt forekommende. Planterne er tilpasset påvirkningen af salt fra det unge strandsand, og de tidvise sprøjt af havvand. De hvide klitters pH er relativt høj, da strandsandet endnu ikke er udvasket, og vegetationens sammensætning af arter er kendetegnende for moderat næringsrige levesteder. Vedplantedækningen er generelt meget lav, og omtrent en tredjedel af prøvefelterne har en vegetationshøjde under 10 cm. Der er registreret invasive arter (rynket rose) i knap hvert tredje prøvefelt.

Geografiske mønstre

Hvid klit findes især i Nord- og Vestjylland og i mindre omfang i de to østlige regioner. Der er nogen forskel på tilstanden af hvid klit i de fire regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. Der er således registreret flere arter i 5 m cirklerne på Sjælland og øer, og arterne er tilpasset mindre salte forhold end i de øvrige dele af landet. Der er registreret flere meget følsomme arter i Nord- og Vestjylland. De nordjyske hvide klitter har en højere dækning af græsser og en lavere dækning af bredbladede urter end de øvrige tre regioner, mens de østjyske hvide klitter har en lavere dækning af vedplanter og invasive arter (rynket rose) end de øvrige tre regioner. Den gennemsnitlige vegetationshøjde er lavest i region Østjylland og Fyn og højest i Vestjylland.

Overvågningsstationerne for naturtypen ligger overvejende indenfor habitatområderne. Overvågningsdata peger på, at der ikke er væsentlig forskel i tilstanden inden for og uden for habitatområderne. Dog er udbredelsen af rynket rose er signifikant højere inden for – end uden for habitatområderne, ligesom der er en signifikant højere dækning af bredbladede urter og græsser uden for habitatområderne. Samtidig er der registreret en signifikant lavere vegetationshøjde og en højere dækning af bar mineraljord i hvide klitter inden for - end uden for habitatområderne.

Udvikling 2011-2022

Da hvid klit først er overvåget fra 2011, og der efterfølgende kun er få 5 m cirkler med tilstrækkelig gentagen overvågning, er der ikke beregnet udviklingstendenser for denne naturtype.

I den hvide klit er en høj dækning af græsser, mens bredbladede urter er spredt forekommende.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 110 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtyperne forklit (2110), hvid klit (2120) og/eller grå/grøn klit (2130) og de er alle overvåget siden 2011. Hvid klit er overvåget på 36 af stationerne i anden og 34 i tredje programperiode (Tabel 2120.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx grårisklit og havtornklit) og i et mindre antal prøvefelter på enkelte af de stationer med grå/grøn klit, der blev udlagt i den første programperiode, og er således sammenlagt overvåget på 23, 41 og 46 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 2120.60) og det samme gør 69 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 2120.5a. Oversigt over overvågningsstationer for hvid klit i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på forklit (2110), hvid klit (2120) og grå/grøn klit (2130), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller flere af disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med hvid klit.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

0

18

30

3

28

10

Uden for habitatområderne

0

5

6

2

6

2

Samlet

0

23

36

0

34

12

23

41

46

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 451 registreringer i prøvefelter med hvid klit i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 2120.5b). Der er endvidere udtaget 100 jordprøver til måling af pH.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 2120.60. Kort over stationer med hvid klit i perioden 2017-2022 (se Tabel 2120.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 2120.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jordprøver i prøvefelter for hvid klit i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. Naturtypen er først omfattet af en systematisk overvågning fra 2011. Prøvefelterne blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.