Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2004-2022

Tilstand 2017-2022

Vegetationen i hængesæk generelt er relativt rig på tørvemosser, halvgræsser og plantearter, der er følsomme overfor næringspåvirkning, afvanding og tilgroning. Vegetationen på hængesæk er relativt åben og lavtvoksende med meget sparsom forekomst af rørsump og en vis opvækst af høje vedplanter. Overvågningen af hængesæk tyder generelt på en god tilstand, om end en del hængesække er noget påvirkede af tilgroning med træer og græsser. Den hyppige forekomst af dun-birk og blåtop typer dog på, at en del hængesække er relativt tørre og delvist tilgroede. Hængesæk er generelt en meget næringsfattig type, men der er også mere næringsrige hængesække med dunhammer, sideskærm og sødgræs. Hængesække er generelt sure, men der er også eksempler på mere kalkrige hængesække. Det er blandt disse, vi skal finde de næringsrige forekomster, men her kan også gemme sig næringsfattige typer med overgangsformer mod rigkær og kildevæld. Der er ingen tegn i overvågningsdata på, at hængesækkene er afvandet eller under afvanding. Dog kan de unge og meget bløde hængesække, der flyder på vand, være påvirket af afvanding, uden at dette afspejles i artssammensætningen på selve hængesækfladen.

Geografiske mønstre

De overvågede hængesække findes især i Østjylland og Fyn, og i mindre omfang i de øvrige tre regioner. Overvågningsdata viser, at der er nogen regionale forskelle på tilstanden af hængesæk. I den sjællandske region er der en større dækning af græsser og høje vedplanter end i de øvrige tre regioner, men også en mindre udbredelse af invasive arter. De sjællandske og nordjyske hængesække har en væsentlig større udbredelse og dækning af tagrør, ligesom vegetationen er højere end i de vest- og østjyske regioner. De nordjyske hængesække har en relativt høj udbredelse af invasive arter, men der er også et lavere indhold af kvælstof og fosfor og en højere pH jordvandet end i de øvrige regioner. Dværgbuske har den mindste dækning på de vestjyske hængesække, der til gengæld har en høj dækning af bredbladede urter og udbredelse af tyk nerveløs i forhold til de øvrige regioner. Det er også i Vestjylland, at græsning er mest udbredt og hængesækkene har et lidt større vanddækket areal.

Overvågningsstationerne for hængesæk ligger overvejende uden for habitatområderne. Overvågningsdata viser, at der ikke er væsentlige forskelle i tilstanden inden for - og uden for habitatområderne. Der er dog en signifikant højere vegetation, et signifikant højere antal følsomme arter og en lavere dækning af halvgræsser inden for - end uden for habitatområderne.  

Udvikling 2004-2022

Der er nogen tegn på en forværring af tilstanden i hængesæk i perioden 2004-2022, mens hovedparten af de målte indikatorer er stabile. Således er der dokumenteret en signifikant stigning i antallet af følsomme plantearter og et fald i dækningen af halvgræsser, bredbladede urter og dværgbuske. Der er en signifikant stigning i udbredelsen af rydning, mens vegetationens højde og dækningen af vedplanter er stabil i perioden. Der er en signifikant stigning i jordvandets pH, hvilket måske kan skyldes en øget påvirkning med mere kalk- og baserigt grundvand, men samtidig er vegetationen blevet mere tør. Der ses også en signifikant stigning i kvælstofindholdet i tørvemosser, og de kvælstofelskende arter er blevet mere udbredte i vegetationen.

Overvågningen af hængesæk tyder generelt på en god tilstand, om end en del hængesække er noget påvirkede af tilgroning med træer og græsser.
Foto: MST

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 108 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen hængesæk. Heraf er 62 stationer udlagt i 2004, fordelt på 10 intensive stationer, der blev overvåget årligt og 52 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010. Yderligere 46 stationer blev udlagt for hængesæk i 2011 (Tabel 7140.5a). På grund af manglende ressourcer er overvågningen af 11 stationer med hængesæk uden for habitatområderne ikke gentaget i tredje programperiode.

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx rigkær og tidvis våd eng) og er således sammenlagt overvåget på 111, 113 og 108 stationer. Fra anden programperiode ligger hovedparten af stationerne uden for habitatområderne (Figur 7140.60) og det samme gør 60 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 7140.5a. Oversigt over overvågningsstationer for hængesæk i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på hængesæk, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med hængesæk. * Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

34*

35

40*

5

40*

11

Uden for habitatområderne

28*

15

65*

4

54*

4

Samlet

61

50

104

9

93

15

111

113

108

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 4.552 registreringer i prøvefelter med hængesæk i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 7140.5b). Der er endvidere udtaget 27 jordprøver til måling af pH, 1.261 vandprøver til måling af pH i jordvand og 775 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 7140.60. Kort over stationer med hængesæk i perioden 2017-2022 (se Tabel 7140.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 7140.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord-, vand- og planteprøver i prøvefelter for hængesæk i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes overvågning (2004-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt på de intensive stationer og en gang i perioden på de ekstensive stationer. Prøvefelterne fra de gamle stationer (udlagt i 2004) blev overvåget to gange i anden programperiode (2011-2016), mens prøvefelterne fra de nye stationer (udlagt i 2011) blev overvåget en enkelt gang. Med undtagelse af 11 overvågningsstationer blev alle prøvefelter overvåget en gang i tredje programperiode (2017-2022).