Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling (2011-2022)

Tilstand 2017-2022

Vegetationen på strandvold med flerårige planter har en høj dækning af bredbladede urter, mens der er relativt få arter, der er følsomme overfor næringspåvirkning og tilgroning. I forhold til strandvold med enårige arter er invasive arter langt mere udbredte på strandvold med flerårige planter. Vegetationen på strandvold med flerårige planter er typisk lav og relativt åben, men der er også mere stabile partier med opvækst af buske og træer. Det er typisk i de mere stabile partier, at der forekommer invasive arter. Der er en mindre påvirkning af saltvand fra havet end på strandvold med enårige arter. Næringsstatus er naturligt høj, hvilket hænger sammen med, at naturtypen findes på opskyllet organisk materiale, hvor der er en naturlig høj frigivelse af næringsstoffer.

Geografiske mønstre

Strandvold med flerårige planter findes især i Østjylland og på Fyn, og i mindre omfang i de tre øvrige regioner. I Østjylland og på Fyn er tilstanden karakteriseret ved en højere vegetation, relativt få enårige arter og arter, der er følsomme overfor eutrofiering og tilgroning samt en relativt høj næringsratio i forhold til de øvrige regioner. De vestjyske lokaliteter har relativt mange følsomme arter, men også en mindre dækning af blottet substrat. På Sjælland er der en væsentlig lavere dækning af græsser samt en højere dækning af urter end i de øvrige regioner.

Overvågningsstationerne for naturtypen ligger primært indenfor habitatområderne. Overvågningsdata peger på, at der ikke er væsentlig forskel i tilstanden inden for og uden for habitatområderne. Der er signifikant højere dækning af græsser og bredbladede urter samt højere gennemsnitlig vegetationshøjde inden for – end uden for habitatområderne, mens dækningen af bar jord og andelen af enårige arter er signifikant lavere inden for.  Det tyder på, at strandvoldene uden for habitatområderne er udsat for flere naturlige forstyrrelser end inden for.

Udvikling 2011-2022

Da strandvold med flerårige planter først er overvåget fra 2011, og data siden da er begrænset, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Vegetationen på strandvold med flerårige planter er relativt rig på bredbladede urter, mens der er relativt få arter, der er sårbare overfor næringspåvirkning.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 39 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtyperne strandvold med enårige planter (1210), strandvold med flerårige planter (1220) og/eller kystklint eller –klippe (1230) og de er alle overvåget siden 2011. Strandvold med flerårige planter er registreret på 31 af stationerne i anden og 34 i tredje programperiode (Tabel 1220.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx kystklitter og kystnære overdrev) og er således sammenlagt overvåget på 22, 37 og 50 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 1220.60) og det samme gør 48 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 1220.5a. Oversigt over overvågningsstationer for strandvold med flerårige planter i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på strandvold med enårige planter (1210), strandvold med flerårige planter (1220) og kystklint eller –klippe (1230), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller flere af disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med strandvold med flerårige planter. * Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

0

19

26*

5

28*

12

Uden for habitatområderne

0

3

6*

1

7*

4

Samlet

0

22

31

6

34

16

22

37

50

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 624 registreringer i prøvefelter med strandvold med flerårige planter i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 1220.5b). Der er endvidere udtaget 109 jordprøver til måling af pH.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 1220.60. Kort over stationer med strandenge i perioden 2017-2022 (se Tabel 1220.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 1220.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jordprøver i prøvefelter for strandvold med flerårige planter i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. Naturtypen er først omfattet af en systematisk overvågning fra 2011. Prøvefelterne blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.