Aarhus Universitets segl

Artsscoreindeks

Beregning af artsscoreindekset

Artsscoreindekset omsætter middelscoren (den gennemsnitlige artsscore i dokumentationscirklen), til en værdi mellem 0 og 1 på referenceskalaen. Middelscoren antager normalt værdier mellem 0 og 7 og har en tilnærmet normalfordeling omkring naturtypens gennemsnitlige værdi. Den gennemsnitlige middelscore for en naturtype vil være højere i de naturligt næringsfattige og upåvirkede naturtyper, fx klitter og højmoser, og lavere i de naturligt mere produktive og mere landbrugspåvirkede naturtyper, fx kalkoverdrev og rigkær. Benyttes en lineær transformation af middelscoren til et artsscoreindeks, vil der være en stærk overrepræsentation i de to eller tre midterste tilstandsgrupper og næsten ingen arealer i tilstandsklasse 1 (høj artstilstand) og 5 (dårlig artstilstand). En mere jævn fordeling af arealerne i alle fem tilstandsklasser kræver derfor en sigmoid omsætningsfunktion, der samler de højeste og laveste værdier i de to yderklasser og samtidig spreder midterfeltet mere ud.

Som omsætningsfunktion benyttes:

As= 1/(1+exp e(ma) expe(l(1-m)))

, hvor As er artsscoreindekset, m er middelscoren for det konkrete areal, og ma er den gennemsnitlige værdi af alle naturtypens middelscorer (Tabel D2). Parameteren l angiver stejlheden på kurven, og er sat til 1,60. expe er den naturlige eksponentialfunktion.

For to naturtyper med en gennemsnitlig middelscore på 2,5 er omsætningsfunktionens forløb vist i Figur B2.

Referencer