Aarhus Universitets segl

Artsscorer

Artsscorer

For hver naturtype er arterne inddelt i hhv. bidragsarter, problemarter og nularter. Bidragsarter er arter med score 1-7, problemarter har en artsscore på -1 og nularterne har en artsscore lig 0.

  • Artsscore 6 og 7 tildeles arter (tostjernearter), der er meget følsomme over for negative påvirkninger, fx i form af næringspåvirkning, afvanding, omlægning eller tilgroning. Tostjernearterne findes fortrinsvis på uforstyrrede naturarealer og kan ses som en slags indikatorarter for truet natur, der også indeholder truede arter fra andre organismegrupper. I de lysåbne habitatnaturtyper er tostjernearter typisk tormentil, tandbælg, djævelsbid, eng-havre, hjertegræs, hunde-viol, rundbladet soldug, knoldet mjødurt, tue-kogleaks, hvid næbfrø og smalbladet timian. I skovene er det skov-svingel, tormentil, småbladet lind, tyndakset star, tvebo baldrian, butfinnet mangeløv og skov-gøgelilje.
  • Artsscore 4 og 5 tildeles arter (enstjernearter), der er følsomme over for negative påvirkninger, fx i form af næringspåvirkning, afvanding, omlægning eller tilgroning. I de lysåbne habitatnaturtyper er enstjernearter typisk hedelyng, revling, sand-star, almindelig star, vellugtende gulaks, håret høgeurt, gul snerre, kær-tidsel, mark-frytle og klokkelyng. I skovene er det træerne almindelig eg, ask, almindelig røn og rød-el og blandt urterne er det skovsyre, miliegræs, stor fladstjerne, skovmærke og smalbladet mangeløv.
  • Artsscore 1-3 tildeles arter, der er upåvirkede eller direkte begunstigede af negative påvirkninger, fx i form af næringspåvirkning, afvanding, omlægning eller tilgroning.
  • Artsscore 0 tildeles arter (nularter), der er indførte og ikke-hjemmehørende i Danmark. De hyppigste nularter i de lysåbne naturtyper er kirtlet dueurt, klæbrig brandbæger, mirabel, vår-brandbæger og åben abeblomst. I skovene er det småblomstret balsamin, mirabel, grå-el, rød-eg og have-ribs.
  • Artsscore -1 tildeles invasive arter og problemarter. NOVANA-overvågningen har sin egen liste over invasive plantearter. Problemarterne er specifikke for hver hovednaturtype (fx kystklitter, overdrev og skove) og omfatter arter, hvis tilstedeværelse indikerer en omfattende, uønsket, negativ påvirkning af naturtypen. Problemarterne for en given naturtype indgår med pointværdien -1 uanset deres pointværdi i andre naturtyper. Således tæller blåtop med artsscoren -1 for indlandshederne (våd hede og tør hede), selvom arten har artsscoren 3 i eksempelvis kalkrige moser (fx rigkær). De hyppigste problemarter i de lysåbne naturtyper er glat vejbred og mælkebøtte på strandenge, gederams og almindelig rajgræs i klitter, blåtop på heder, hvid-kløver og draphavre på overdrev, og almindelig rapgræs og gråpil i moser. I skovene er det stor nælde og nåletræer som sitka-gran og almindelig ædelgran.

Referencer