Aarhus Universitets segl

Invasive plantearter

Indikator i kortlægningen af lysåbne naturtyper og skove

Hvorfor kortlægges invasive plantearter?

Invasive plantearter er ikke-hjemmehørende arter, der fortrænger den oprindelige, hjemmehørende flora og ændrer plantesamfundene. Globalt anses invasive arter for at være en af de væsentligste trusler mod den biologiske mangfoldighed, hvorfor overvågning af invasive arter er vigtig i et nationalt overvågningsprogram (MEA 2005).

Hvordan kortlægges invasive plantearter?

Dækningsgraden af invasive plantearter i det afgrænsede polygon vurderes ud fra luftfoto suppleret med en vurdering i felten. Dækningen opgøres for alle invasive arter samlet og særskilt for de enkelte arter. Dækningen af invasive arter registreres i de fem kategorier, hvor kategori 1 vælges, hvis invasive arter ikke forekommer, og kategori 2, hvis invasive plantearter forekommer med en samlet dækning under 10 %:

  • 1) 0 %
  • 2) 1-10 %
  • 3) 10-25 %
  • 4) 20-50 %
  • 5) 50-100 %

Listen over invasive arter, der indgår i NOVANA-programmets kortlægning af terrestriske habitatnaturtyper, kan ses i Tabel 6.3 i den tekniske anvisning.

Dækningen af invasive plantearter indgår i beregningen af de terrestriske naturtypers strukturtilstand. Metoderne til kortlægning af invasive plantearter er ændret gennem de tre kortlægninger, der er gennemført inden for habitatområderne (se de tekniske anvisninger her). I de to første kortlægningsrunder blev foretaget en registrering af den arealmæssige udbredelse af arterne, dvs hvor stor en andel af det kortlagte areal, hvor der forekommer en eller flere af de invasive arter. I den seneste kortlægning (2016-2019) blev metoden præciseret, så registreringen omfatter den reelle dækning af de invasive arter. I de to første kortlægningsrunder blev der ikke foretaget en særskilt registrering af udbredelsen af hver enkelt art. Endvidere er der sket mindre justeringer af listerne over de plantearter, der vurderes at være invasive.