Aarhus Universitets segl

Tørvemosser

Indikator i kortlægningen af lysåbne naturtyper

Hvorfor kortlægges dækningen af tørvemosser?

I flere naturtyper er vegetationen kendetegnet ved en rig kryptogamflora, herunder en høj dækning og diversitet af mosser. I de sure moser (7110, 7120, 7140 og 7150) og skovbevokset tørvemose (91D0) udgøres mosdækket primært af tørvemosser. Tørvemosser (Sphagnummosser) trives kun på fugtig, ekstremt næringsfattig og sur bund, fx på højmoserne, der udelukkende tilføres vand og næring fra nedbøren. En svindende andel af sphagnummosser er derfor udtryk for en næringstilførsel og/eller en udtørring. De meget tykke tørvelag, der dannes over århundreder i sure moser har tidligere været genstand for tørvegravning, der markant har ændret naturtyperne og landskaberne.    

Hvordan kortlægges dækningen af tørvemosser?

I den afgrænsede polygon registreres en skønnet dækningsgrad af levende tørvemosser i én af fem kategorier:

  • 1) 0 %
  • 2) 1-10 %
  • 3) 10-25 %
  • 4) 20-50 %
  • 5) 50-100 %

Dækningen af tørvemosser blev ikke registreret i den første kortlægningsrunde og indgår ikke i beregningen af de lysåbne terrestriske naturtypers strukturtilstand. Metoderne til kortlægning af tørvemosser er uændret gennem de to seneste kortlægningsrunder (se de tekniske anvisninger her).