Aarhus Universitets segl

Parameterværdier

Det er meget forskelligt hvor mange arter, der indgår i dokumentationscirklens artssammensætning. Nogle naturtyper er naturligt artsfattige og nogle er naturligt artsrige. Det gennemsnitlige antal arter for hver naturtype fremgår af Tabel D2. Den gennemsnitlige pointværdi af dokumentationscirklens arter er middelscoren. For alle naturtyper gælder at en lav middelscore er udtryk for, at arealet er relativt kraftigt påvirket af negative forstyrrelser, og en høj middelscore er udtryk for, at arealet ikke eller kun i meget ringe grad er påvirket. Men den gennemsnitlige middelscore er meget forskellig i de forskellige naturtyper (Tabel D2). Både dokumentationscirklens middelscore (m), naturtypens gennemsnitlige middelscore (ma) og Naturtypens gennemsnitlige artsantal (ta) indgår i beregningerne af artsscoreindekset og artsdiversitetsindekset.

Tabel D2. Parameterværdier for beregning af artsscoreindeks og artsdiversitetsindeks. Diversitetsparameteren d svarer til den artssum, der er nødvendig for at opnå et artsdiversitetsindeks på 0,6.