Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2004-2022

Tilstand 2017-2022

Vegetationen i tidvis våd eng er relativt rig på bredbladede urter og arter, der er følsomme overfor afvanding, eutrofiering og tilgroning. Sammensætningen af arter vidner dog om en vis kulturpåvirkning, og kun en mindre del af naturtypen er præget af en typisk vegetation af udprægede nøjsomhedsplanter, ligesom der er en meget begrænset udbredelse af meget følsomme arter som tormentil, tandbælg, djævelsbid og hjertegræs. Vegetationen i tidvis våd eng er forholdsvis lav og åben og med begrænset tilgroning af vedplanter, selvom der er græsning i mindre end halvdelen af prøvefelterne. Endelig er naturtypen karakteriseret ved en stor variation i pH, næringsstatus og fugtighed. Ratioen mellem kvælstof og fosfor indikerer at hovedparten af de tidvist våde enge er fosforbegrænsede.

Geografiske mønstre

Tidvis våd eng findes primært i Vestjylland og på Sjælland og øer og i mindre omfang i Nordjylland og Østjylland og Fyn. Der er nogen forskel på tilstanden af tidvis våd eng, i de fire regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. Der er ikke væsentlige forskelle i artsrigdommen, og når der vægtes for jordbundens surhedsgrad, er der heller ikke forskel i vegetationen næringsbelastning (udtrykt ved næringsratioen) i de fire regioner. I den vestjyske region, hvor jordbundens pH er lavere end i resten af landet, er der en mindre andel næringselskende arter (Ellenbergs næringsindikator er lavere) end i de øvrige regioner, mens der er en større andel, arter med præference for næringsrige levesteder på Sjælland og øer, hvor jordbunden er mere kalkholdig. I den vestjyske region, hvor der er udlagt flest stationer, er der en større udbredelse af invasive arter. Vegetationens højde er lavest i Vestjylland samt Østjylland og Fyn, mens græsning er mere udbredt i Nordjylland og Østjylland end i de to øvrige regioner. Dækningen af vedplanter er højest i Vestjylland og på Sjælland og øerne. Der er ikke væsentlige forskelle i fugtigheden i tidvis våd eng i de fire regioner.

Overvågningsstationerne for naturtypen er nogenlunde lige fordelt inden for og uden for habitatområderne. Overvågningsdata viser, at tilstanden er noget bedre inden for - end uden for habitatområderne. Således er der et signifikant højere antal meget følsomme arter og en højere dækning af halvgræsser inden for - end uden for habitatområderne. Der er også en signifikant lavere vegetationshøjde, en lavere dækning af høje vedplanter, en lavere næringsratio og invasive arter er mindre udbredte inden for habitatområderne. Til gengæld er der ingen forskel på jordbundens surhedsgrad eller de resterende næringsindikatorer og indikatorer for hydrologi inden for - og uden for habitatområderne.

Udvikling 2004-2022

Overvågningsdata viser tegn på en forværring af tilstanden i tidvis våd eng i perioden 2004-2022. Således er der et signifikant fald i antal arter og arter, der er meget følsomme over for eutrofiering og en signifikant øget næringsbelastning i form af indikatoren for næringsratio. Samtidig er der tegn på øget tilgroning i form af øget vegetationshøjde og højere dækning af høje vedplanter. Endelig viser overvågningsdata at de tidvis våde enge er blevet lidt vådere i perioden, hvilket formodentlig kan tilskrives klimatiske forandringer med øgede nedbørsmængder.

Overvågningsdata viser, at tilstanden i tidvis våd eng er relativ stabil i perioden 2004-2015.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 108 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen tidvis våd eng. Heraf er 47 stationer udlagt i 2004, fordelt på 12 intensive stationer, der blev overvåget årligt og 37 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010 (to af de sidste udgik dog igen i 20101). Yderligere 61 stationer blev udlagt for tidvis våd eng i 2011 (Tabel 6410.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx rigkær, surt overdrev og våd hede) og er således sammenlagt overvåget på 194, 123 og 134 stationer. Fra anden programperiode ligger hovedparten af stationerne uden for habitatområderne (Figur 6410.60) og det samme gør 69 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 6410.5a. Oversigt over overvågningsstationer for tidvis våd eng i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på tidvis våd eng, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med tidvis våd eng. * Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

30*

99

46*

12

38*

28

Uden for habitatområderne

23*

44

62*

6

55*

16

Samlet

51

143

105

18

90

44

194

123

134

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 5.584 registreringer i prøvefelter med tidvis våd eng i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 6410.5b). Der er endvidere udtaget 1.258 jordprøver til måling af pH, C/N-forhold og/eller fosforindhold, 112 vandprøver til måling af pH i jordvand og 236 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 6410.60. Kort over stationer med tidvis våd eng i perioden 2017-2022 (se Tabel 6410.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 6410.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord-, vand- og planteprøver i prøvefelter for tidvis våd eng i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes overvågning (2004-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt på de intensive stationer og en gang i perioden på de ekstensive stationer. Prøvefelterne fra de gamle stationer (udlagt i 2004) blev overvåget to gange i anden programperiode (2011-2016), mens prøvefelterne fra de nye stationer (udlagt i 2011) blev overvåget en enkelt gang. Alle prøvefelter blev overvåget en gang i tredje programperiode (2017-2022). Bemærk at pH er målt i vandprøver i permanente vandstandsrør på udvalgte stationer i anden programperiode (2011-2016).