Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2007-2022

Tilstand 2017-2022

Overvågningsdata viser, at skovklitterne må betragtes som lyse successionsskove præget af almindelig eg, almindelig røn, birk og skovfyr og indslag af buske som enebær, tjørn, tørst og pil. Urtelaget har indslag af mange lyselskende urter og dværgbuske. Skovklit er ung skov i en tilvækstfase med lave mængder af dødt ved og få træer med hulheder og råd. Der findes ingen referenceværdier for skovklitter, da de ikke kan sammenlignes med gammel løvskov. Skovklit har lav pH og et relativt høj C/N-forhold i forhold til de øvrige skovtyper, og ligner dermed mere de lysåbne, tørre klittyper, dog er omsætningen af kulstof antagelig højere i skovklitter end i de dværgbuskdominerede klitheder. Skovklitterne er naturligt næringsfattige skove og formodes derfor at være følsom over for kvælstofdeposition og forsuring, men vi kender ikke naturtypens naturlige variationsbredde og optimale tilstand. 

Geografiske mønstre

De overvågede skove er nogenlunde ligeligt fordelt mellem den nordjyske, vestjyske og sjællandske region, mens der ikke er udlagt overvågningsstationer i Østjylland og på Fyn. Overvågningsdata viser, at der kun er mindre regionale forskelle i tilstanden af skovklit. I de vestjyske skovklitter er der registreret lidt færre arter af hjemmehørende vedplanter, væsentligt færre skovindikatorarter, en større udbredelse af invasive arter og en lavere udbredelse af laver, ligesom der er relativt mange levende træer med rådne partier, en højere dækning af lave vedplanter, samt væsentligt færre store træer. I den nordjyske region er der registreret flere arter, arter af buske og skovindikatorarter end i de øvrige regioner, ligesom der er relativt mange levende træer med hulheder. De sjællandske skovklitter ligner mere de øvrige skovtyper, med færre levende træer med hulheder og råd, men væsentligt flere store træer og større mængder af dødt ved end i de øvrige regioner.

Da der ikke er udlagt overvågningsstationer uden for habitatområderne, har det ikke været muligt at beregne, om der er forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne. 

Udvikling 2007-2022

Der er små tegn på forandring af tilstanden i skovklit i perioden 2007-2022. Således viser overvågningsdata, at artsrigdommen er relativt stabil, dog er forekomsten af skovindikatorarter gået frem i perioden. Stigningen i kronedække og antallet af træer og buske med en diameter over 10 cm underbygger, at skovklit er i en tilvækstfase og at de er blevet tættere og mørkere i perioden. En stor del af biodiversiteten i skovklit er knyttet til en delvis lysåben tilstand, og derfor vil fortsat tilgroning uden en løbende dannelse af lysåbne partier kunne true naturtypens langsigtede opretholdelse. Der er ingen forandringer i levestederne knyttet til store træer, døde eller døende træer i skovklitterne. Et faldende forhold mellem jordbundens kulstof- og kvælstofindhold, peger på, at der akkumuleres kvælstof i de øverste jordlag, og at der kan ske ændringer i skovenes næringsstofcyklus. 

Overvågningsdata viser, at vegetationen i skovklit er ung successionsskov med stigende kronedække, vedplantediversitet og faldende lysforhold. Der er kommet flere insektbestøvede vedplanter, såsom almindelig gedeblad, i perioden 2007-2016 i skovklit.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 11 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen skovklit. Heraf er 10 stationer udlagt i 2007 og i 2011 skiftede en gammel station naturtype til skovklit (Tabel 2180.5a). Der er ikke overvåget skovklit på andre skovovervågningsstationer. Alle stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 2180.60) og det samme gør 65 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 2180.5a. Oversigt over overvågningsstationer for skovklit i de tre programperioder (2007-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på skovklit, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden skovtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med skovklit.

Overvågningsstationer

Programperioder

2007-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

10

1

11

0

11

0

Uden for habitatområderne

0

0

0

0

0

0

Samlet

10

1

11

0

11

0

11

11

11

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 816 registreringer med skovklit i perioden 2007-2022, med en dokumentation af skovstruktur og vegetationens sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af skovhabitatnaturtyper (Tabel 2180.5b). Der er endvidere udtaget 139 jordprøver til måling af pH, C/N-forhold og/eller basemætning. I den første programperiode er også foretaget 127 registreringer af skovklit efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper (og dermed uden dokumentation af skovstruktur), der ikke indgår i analyserne af skovenes tilstand og udvikling.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, skovstruktur, indikatorværdier samt jordprøver.

Figur 2180.60. Kort over stationer med skovklit i perioden 2017-2022 (se Tabel 2180.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 2180.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation og skovstruktur samt jordbundsanalyser i prøvefelter i skovklit i perioden 2007-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes skovovervågning (2007-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt, mens de blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.