Aarhus Universitets segl

Prøvetagningsaktiviteter

Overvågningen af habitatdirektivets naturtyper foregår ved indsamling af data for indikatorer, der er relateret til naturtypernes tilstand og udvikling. Prøvetagningsaktiviteterne foretages i prøvefelterne, der består af et 0,5 m x 0,5 m kvadrat, en cirkel med radius på 5 meter for alle naturtyper og endnu en cirkel på 15 meter for skovtyperne (Tabel C).

Tabel C: Oversigt over prøvetagningsaktiviteter i prøvefelt, 5 m-cirkel og på stationen for lysåbne naturtyper på intensivt overvågede stationer. Ikke alle prøver tages hvert år eller på alle naturtyper. * aktiviteter, der kun foregik i første programperiode. ** aktiviteter, der kun foregår i anden programperiode

Prøvefeltet 5 m-cirkel 15 m-cirkel Stationen
Dækningsgrad af plantearter Supplerende artsliste Supplerende vedplanter Invasive arter *
Supplerende arter   Skovindikatorarter Karakteristiske arter *
Vegetationshøjde Dækning af vedplanter Antal store træer  
Forekomst af græsning/høslæt           Dækning af dværgbuske Rumfang af dødt ved  
Dækning af vandflade ** Antal hulheder  
Dækning af udvalgte arter ** Antal rådne partier  
Angreb af bladbiller på tør hede Antal trunter  
Dækning af høljer i højmoser Veje og hegning  
  Lysforhold  
Jordprøver Planteprøver   Vandstandsmåling *
Vandprøver Vandstandsmåling **