Aarhus Universitets segl

Jord-, vand- og planteprøver

I NOVANAs naturtypeprogram er udvalgt en række målbare indikatorer, som beskriver fysio-geokemiske og biologiske forhold og på sigt sammenhænge mellem påvirkninger og naturtypens tilstand. Indikatorerne er udvalgt med henblik på at kunne beskrive effekterne af påvirkningsfaktorer såsom eutrofiering, forsuring, driftsændringer, ændringer i hydrologi og habitatfragmentering. En stor andel af indikatorerne vil ligeledes kunne anvendes i vurderinger af klimaændringer.

De lysåbne naturtyper

I Tabel D er vist hvilke jord-, vand- og planteprøver, der er indsamlet i prøvefelter fra de lysåbne naturtyper i første og anden programperiode. De valgte måleparametre omfatter målinger af en række næringsstofrelaterede parametre, herunder forholdet mellem kulstof og kvælstof i jorden (C/N-forholdet), fosfor i jord (P-tal), nitrat, ammonium og phosphat i vand, N og P i løvet (laver, mosser, dværgbuske og græsser), pH i jord eller vand samt i de våde naturtyper også ledningsevne og vandstand. Prøvetagningen varierer mellem naturtyperne og for nogle parametre også mellem første og anden programperiode.

I første programperiode (2004-2010) blev udtaget jord-, vand- og planteprøver i hvert andet prøvefelt på stationer med 20 prøvefelter og i hvert fjerde prøvefelt på øvrige stationer. Der blev målt vandstand i to prøvefelter på udvalgte stationer fordelt på 3 naturtyper (tidvis våd eng, højmose og rigkær). I de tekniske anvisninger er angivet, at gentagne prøvetagninger foretages i de samme prøvefelter.

I anden programperiode udtages prøver i mellem 2 og 4 prøvefelter pr station (se detaljer her). Der måles vandstand i fire prøvefelter på udvalgte stationer fordelt på 8 naturtyper (indlandssalteng, klitlavning, våd hede, tidvis våd eng, højmose, hængesæk, kildevæld og rigkær). Fra 2014 er det i den tekniske anvisning præciseret, at både plante- og jord/vandprøver skal udtages fra samme prøvefelt.

Tabel E. Oversigt over prøvetagningsaktiviteter for NOVANA-programmets lysåbne, terrestriske naturtyper i hhv. 1.) første programperiode (2004-2010) og 2.) anden programperiode (2011-2015). Prøvetagningen følger stationens primære naturtype og udføres i et udvalgt af prøvefelterne.

Habitattype Naturtypekode Jordprøve Vandprøve Planteprøve
C/N* P* pH NO3 NO3, NH4, PO4 ** pH, ledningsevne Vandstand N i løv P i løv
  1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2.
Strandvold og kystklint   1210/20/30           X                  
Kvellervade og strandeng 1330 1310/20/30     X X2 X X                  
Indlandssalteng 1340 1340     X   X         X   X      
Forstrand, hvid klit og grå/grøn klit 2130 2110/20/30         X X             X5 X1  
Klithede 2140 2140 X X     X X             X5 X  
Kystklitter med havtorn og gråris   2160/70           X                  
Klitlavning 2190 2190 X             X   X   X3      
Enebærklit 2250 2250   X     X X               X  
Indlandsklitter   2310/20/30           X               X  
Våd hede 4010 4010 X X     X     X   X   X3 X5 X  
Tør hede 4030 4030 X X     X X             X5 X  
Enebærkrat   5130           X                  
Tørt kalksandsoverdrev 6120 6120 X   X X X X                  
Kalkoverdrev 6210 6210 X   X X X X               X  
Surt overdrev 6230 6230 X   X X X X               X X
Tidvis våd eng 6410 6410 X   X   X X4   X   X X X3      
Højmose 7110 7110/20             X X X X X X3 X5 X X
Hængesæk 7140 7140             X X X X   X3 X5 X  
Tørvelavning 7150 7150         X X                  
Avneknippemose 7210 7210 X       X         X          
Kildevæld 7220 7220             X X X X   X3 X5 X  
Rigkær 7230 7230 x   X X X     X   X X X3 X5 X X
Indlandsklipper   8210/20           X                  

* Fosfortal (P-tal) og forholdet mellem kulstof og kvælstof i jordbunden (C/N-forholdet) måles kun én gang i programperioden. ** NO3, NH4 og PO4 måles i forbindelse med vegetationsanalyserne og på stationer med vandstandsloggere også ved besøg i forårsperioden. 1N i løv måles kun i grå/grøn klit (2130), 2Fosfortal måles kun i strandeng (1330), 3Der opsættes fire piezometerrør på udvalgte stationer, og der måles vandkemi i alle fire prøvefelter, 4På 6410 stationer, hvor der ikke er opsat vandstandsrør udtages jordprøver og 5N i løv blev kun målt på intensive stationer.

Skovnaturtyperne

I Tabel E er vist hvilke jord- og vandprøver, der er indsamlet i prøvefelter fra de ti skovnaturtyper i første og anden programperiode. De valgte måleparametre omfatter målinger af forholdet mellem kulstof og kvælstof i jorden (C/N-forholdet), pH i jord eller vand, basemætning og i de to våde naturtyper også ledningsevne og vandstand. Prøvetagningen varierer mellem naturtyperne, idet der udtages jordprøver i klitskov samt bøge- og egeskovstyperne og vandprøver i de to sumpskovstyper. Der er ikke ændret i parametrene mellem første og anden programperiode.

I første programperiode (2004-2010) blev udtaget jord- eller vandprøver i hvert fjerde prøvefelt på skovstationerne. I de tekniske anvisninger er det angivet, at gentagne prøvetagninger foretages i de samme prøvefelter.

I anden programperiode udtages prøver i mellem 2 og 4 prøvefelter pr station (se detaljer her). På stationer med vandstandsloggere udtages dog vandprøver fra alle fire piezometerrør.

Tabel F. Oversigt over prøvetagningsaktiviteter for de ti skovnaturtyper. Metoden har ikke ændret sig fra første til anden programperiode.

Habitattype EU ref. Nr. Periode Prøve­antal  Jordprøve   Vandprøve
        C/N Basemætn. pH   pH, ledn Vandstand
Skovklit 2180 5-9 2 X X X      
Bøg på mor 9110 5-9 2 X X X      
Bøg på mor med kristtorn 9120 5-9 2 X X X      
Bøg på muld 9130 5-9 2 X X X      
Bøg på kalk 9150 5-9 2 X X X      
Ege-blandskove 9160 5-9 2 X X X      
Vinteregeskov 9170 5-9 2 X X X      
Stilkegekrat 9190 5-9 2 X X X      
Skovbevokset tørvemose 91D0 6-9 2/4 X       X X
Elle- og askeskove 91E0 6-9 2/4 X       X X