Aarhus Universitets segl

Vandløb

Indikator i kortlægningen af skovnaturtyper

Hvorfor kortlægges vandløb?

For en lang række terrestriske habitatnaturtyper er en gunstig tilstand betinget af, at de naturlige hydrologiske processer får lov at råde.. En vigtig indikator for naturlig hydrologi i skoven er forekomsten af naturlige vandløb. Vandløb i naturligt leje uden regulering skaber lysninger i skoven med naturlige vådområder og dermed andre levesteder end den tørre, træbevoksede skovbund. Den naturlige hydrologi i skovene er dog ofte påvirket af menneskelige aktiviteter i form af lokal afvanding ved drænrør og drængrøfter, og kanalisering, regulering, oprensning og grødeskæring af vandløb, der leder vandet bort fra træernes rødder og sikrer en mere effektiv skovdyrkning.

Hvordan kortlægges vandløb?

Ud fra luftfotos og en vurdering i felten angives naturligheden af vandløb inden for det kortlagte areal. Er der ingen naturlige vandløb på arealet angives kategori 0. Forekommer der naturlige vandløb på arealet, registreres de samlet i én af følgende seks kategorier:

  • 0) Ingen naturlige vandløb
  • 1) Vandløb i naturligt leje, med døde stammer og grene og uden regulering og oprensning
  • 2) Vandløb overvejende i naturligt leje, evt. med sparsom oprensning
  • 3) Vandløb delvist regulerede. Evt. oprensning ikke årlig
  • 4) Vandløb regulerede med hyppig oprensning
  • 5) Alle vandløb rørlagte

Denne indikator omfatter ikke en vurdering af omfanget af gravede grøfter på det kortlagte areal, idet disse registreres under afvanding.

Metoderne til kortlægning af vandløb i skov er ændret en smule gennem de to kortlægninger, der er gennemført inden for habitatområderne (se de tekniske anvisninger her). I den seneste kortlægningsrunde (2016-2019) udvidet med en ekstra kategori ”0. Ingen naturlige vandløb”, hvor det ikke er relevant at beskrives vandløbenes naturlighed.