Aarhus Universitets segl

Strukturindikatorer

Registrering af strukturindikatorer

I det afgrænsede areal med en habitatnaturtype er registreret udbredelse og dækning af en række indikatorer, der afspejler vegetationens struktur og påvirkningsfaktorer efter metoderne i den gældende tekniske anvisning for hhv. lysåbne og skovhabitatnaturtyper. Hver strukturindikator er beskrevet i en række kategorier, og i felten er angivet den kategori, der beskriver arealets tilstand bedst muligt. Alle 34  de lysåbne naturtyper benytter de samme strukturindikatorer (fx dækning af dværgbuske, mosser og laver, samt forekomst af kystsikring), ligesom alle de 10 skovhabitatnaturtyper har fælles indikatorer (fx dødt ved og store træer).

Strukturindikatorerne indgår i beregningerne af et strukturindeks for hvert kortlagt areal.

 

 

IllustrationOverdrev ved Nørhald med en høj dækning af lav græs- og urtevegetation, en relativt lav dækning af bar jord og vedplanter samt en lav dækning af invasive arter og høj græs- og urtevegetation. Der er tydelige spor efter græsning og udbredt forekomst af flere positive naturtypekarakteristiske strukturer (fx store sten og nedbidte træer og buske med fodpose). Foto: Henriette Bjerregaard, MST.


I 5 m cirklen registreres dækningsgraden af hhv. lave (< 1 m) og høje (> 1 m) vedplanter. Enebær på tør hede (4030).
Foto: Peter Wind, AU


I 5 m cirklen registreres dækningsgraden af dværgbuske. Mosebølle.
Foto: Peter Wind, AU


Der registreres synlige tegn på græsning. Kreaturgræsning på Jydelejet.
Foto: Naturstyrelsen Storstrøm