Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2011-2022

Tilstand 2017-2022

Forklit er en ekstremt dynamisk naturtype med et åbent plantedække af salttolerante arter af især græsser. Bredbladede urter er mere spredt forekommende og mosser og laver er stort set fraværende, da sandet ikke er stabiliseret. Der er registreret invasive arter i hvert ottende prøvefelt, med rynket rose som den eneste invasive art. Vedplantedækningen er generelt meget lav, og 20 % af prøvefelterne er uden plantedække (100 % bar mineraljord). Forklitternes pH er relativt høj, da det basiske strandsand endnu ikke er udvasket, og vegetationens sammensætning af arter er kendetegnende for moderat næringsrige levesteder.

Geografiske mønstre

Forklit er nogenlunde lige fordelt i Vestjylland, Nordjylland, Østjylland og Fyn, og mere spredt forekommende på Sjælland og øer. Der er registreret flere arter og en større dækning af bredbladede urter, men også en større udbredelse af invasive arter (rynket rose) i den østjyske region end i de øvrige to regioner. De østjyske forklitter har en højere dækning af vedplanter og en højere vegetation end i de øvrige to regioner. Der er registreret en større dækning af bar jord i Nord- og Østjylland end i Vestjylland. I Nordjylland udgør de næringselskende arter en mindre andel af vegetationsdækket end i de øvrige regioner.

Overvågningsstationerne for naturtypen ligger primært indenfor habitatområderne. Overvågningsdata peger på, at der ikke er væsentlig forskel i tilstanden inden for og uden for habitatområderne.  Antallet af arter og dækningen af bar mineraljord er signifikant højere inden for – end uden for habitatområderne. Da der kun er udlagt ganske få overvågningsstationer uden for habitatområderne, har det derfor ikke været muligt at analysere, om der er signifikant forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne når det gælder indikatorerne for næringsstatus og hydrologi.

Udvikling 2011-2022

Da forklit først er overvåget fra 2011, og der efterfølgende kun er få 5 m cirkler med tilstrækkelig gentagen overvågning, er der ikke beregnet udviklingstendenser for denne naturtype.

Forklit har et åbent plantedække af salttolerante arter domineret af græsser, mens bredbladede urter er mere spredt forekommende.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 110 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtyperne forklit (2110), hvid klit (2120) og/eller grå/grøn klit (2130) og de er alle overvåget siden 2011. Forklit er overvåget på 28 af stationerne i anden og 31 i tredje programperiode (Tabel 2110.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx klitlavning) og i et mindre antal prøvefelter på enkelte af de stationer med grå/grøn klit, der blev udlagt i den første programperiode og er således sammenlagt overvåget på 1, 39 og 38 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 2110.60) og det samme gør 63 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 2110.5a. Oversigt over overvågningsstationer for forklit i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på forklit (2110), hvid klit (2120) og grå/grøn klit (2130), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller flere af disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med forklit. * Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

0

1

24*

9

26

7

Uden for habitatområderne

0

0

5*

2

5

0

Samlet

0

1

28

11

31

7

1

39

38

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 295 registreringer i prøvefelter med forklit i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 2110.5b). Der er endvidere udtaget 75 jordprøver til måling af pH.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 2110.60. Kort over stationer med forklit i perioden 2017-2022 (se Tabel 2110.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 2110.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jordprøver i prøvefelter for forklit i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. Naturtypen er først omfattet af en systematisk overvågning fra 2011. Prøvefelterne blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.