Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling (2011-2022)

Tilstand 2017-2022

Enårig strandengsvegetation er påvirket af en række forskellige dynamiske processer, der bidrager til at holde vegetationen lav og åben. Overvågningsdata fra 2011-2022 peger på, at vedplanter og invasive arter er fraværende, og at græsning er vidt udbredt. Arterne i enårig strandengsvegetation er tilpasset en ekstremt høj salinitet, og generelt er urterne mere konkurrencedygtige end græsserne. En væsentlig andel af arterne er sårbare overfor næringspåvirkning, afvanding og tilgroning, og i forhold til de øvrige pionersamfund udgør de enårige arter en relativt stor del af vegetationen. Overvågningsdata peger endvidere på, at der er en stor variation i jordbundens pH og den mængde næringsstoffer, der er tilgængelig for planternes vækst. Den enårige strandengsvegetation er tilpasset permanent fugtige til våde forhold, og der er store variationer i vandstand og oversvømmelseshyppigheder over året. I sommerperioden, hvor overvågningen foregår, dækker det synlige vand stadig en stor del af naturtypens areal.

Geografiske mønstre

Enårig strandeng findes især i de to østlige regioner, og i mindre omfang i de vest- og nordjyske regioner. Vegetationen i den sjællandske region er mere artsrig, og har et højere antal følsomme og enårige arter end i Nord- og Østjylland. Samtidig er dækningen af bredbladede urter og græsser højest i den sjællandske region. De nordjyske prøvefelter har en højere vegetation og tilsvarende en lavere andel af græssede prøvefelter end den sjællandske og østjyske region. Samtidig er dækningen af bar jord større i Nordjylland end de resterende regioner.

Overvågningsstationerne for naturtypen ligger primært indenfor habitatområderne og da blot otte prøvefelter ligger uden for habitatområderne, er det ikke muligt at vurdere, om der er forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne.

Udvikling 2011-2022

Der er ingen væsentlige tegn på forandring i tilstanden i enårig strandengsvegetation i perioden 2011-2022. Overvågningsdata viser et signifikant fald i antallet af enårige arter i perioden 2011-2022 på 0,16 arter om året.

Vegetationen i enårig strandengsvegetation er præget af enårige strandplanter, der koloniserer mudder eller sandflader ved kysten.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 156 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtyperne enårig strandengsvegetation (1310), vadegræssamfund (1320) og strandeng (1330) og de er alle overvåget siden 2011. Enårig strandengsvegetation er registreret på 14 af stationerne i anden og 25 i tredje programperiode (Tabel 1310.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på enkelte af de strandengsstationer, der blev udlagt i den første programperiode og er således sammenlagt overvåget på 17, 19 og 31 stationer. Stort set alle stationer ligger inden for habitatområderne (Figur 1310.60) og det samme gør 77 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 1310.5a. Oversigt over overvågningsstationer for enårig strandengsvegetation i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på enårig strandengsvegetation (1310), vadegræssamfund (1320) og strandeng (1330), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller flere af disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med enårig strandengsvegetation.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

0

15

14

5

24

4

Uden for habitatområderne

0

2

0

0

1

2

Samlet

0

17

14

5

25

6

17

19

31

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 217 registreringer i prøvefelter med enårig strandengsvegetation i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 1310.5b). Der er endvidere udtaget 44 jordprøver til måling af pH.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 1310.60. Kort over stationer med enårig strandengsvegetation i perioden 2017-2022 (se Tabel 1310.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 1310.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jordprøver i prøvefelter for enårig strandengsvegetation i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. Naturtypen er først omfattet af en systematisk overvågning fra 2011. Prøvefelterne blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.