Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling (2011-2022)

Tilstand 2017-2022

I NOVANA er kun udlagt overvågningsstationer for kystklinter, mens der ikke sker overvågning af kystklipper. Vegetationen på kystklinterne er relativt artsrig, men med få arter, der er følsomme overfor kulturpåvirkning, især i form af eutrofiering. Vegetationen på kystklinterne er åben og lavtvoksende med en høj dækning af blottet substrat, hvilket tyder på, at skrænterne er udsat for erosion. Dog er invasive arter relativt udbredte på kystklinterne. En ganske lille andel af arealet med kystklint er udsat for regelmæssig saltpåvirkning. Næringsstatus for kystklinterne er generelt relativt høj, hvilket kan skyldes eutrofiering fra højereliggende dyrkningslandskaber, men det kan også skyldes blotlægningen af friske jordlag med fri adgang for planterne til jordens næringsstoffer.

Geografiske mønstre

Kystklint eller -klippe findes primært i Østjylland og Fyn, i mindre omfang på Sjælland og øer, mens der ikke er udlagt overvågningsstationer i Nord- og Vestjylland. I perioden 2011-2022 er der udelukkende udlagt stationer på lokaliteter med kystklinter, og kystklipperne på Bornholm er ikke omfattet af stationsnettet. Generelt er tilstanden på de sjællandske kystklinter bedre end i Østjylland og på Fyn. Således er vegetationen i den sjællandske region rigere på følsomme og meget følsomme plantearter, og der er også en større andel arter, der er tilpasset mere næringsfattige levesteder. Til gengæld er der en højere dækning af græsser og en marginalt højere dækning af invasive arter på Sjælland og øerne. Kystklinterne i den sjællandske region er også karakteriseret ved en højere dækning af lave og høje vedplanter og en højere gennemsnitlig vegetationshøjde end i den østjyske region. Endelig er vegetationen på de sjællandske kystklinter mere påvirkede af salt fra havet.

Overvågningsstationerne for naturtypen ligger overvejende udenfor habitatområderne. Overvågningsdata peger på, at der ikke er væsentlig forskel i tilstanden inden for og uden for habitatområderne. Overvågningsdata viser dog, at der er et signifikant højere antal arter og arter, der er følsomme og meget følsomme over for eutrofiering eller tilgroning inden for – end uden for habitatområderne. Vegetationen er også mere saltpåvirket og der er en signifikant lavere dækning af blottet substrat inden for habitatområderne.

Udvikling 2011-2022

Der er ingen væsentlige tegn på en forandring i tilstanden for kystklint eller –klippe i perioden 2011-2022. Der er dog en signifikant stigning i den gennemsnitlige pH-værdi på 0,09 om året i perioden.

Vegetationen på kystklinterne er relativt artsrig, men med få arter, der er følsomme overfor kulturpåvirkning, især i form af eutrofiering.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 39 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtyperne strandvold med enårige planter (1210), strandvold med flerårige planter (1220) og/eller kystklint eller –klippe (1230) og de er alle overvåget siden 2011. Kystklint eller –klippe er registreret på 11 af stationerne i anden og i tredje programperiode (Tabel 1230.5a).

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (især kystnære overdrev) og er således sammenlagt overvåget på 3, 14 og 17 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 1230.60) og det samme gør blot 34 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 1230.5a. Oversigt over overvågningsstationer for kystklint eller –klippe i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på strandvold med enårige planter (1210), strandvold med flerårige planter (1220) og kystklint eller –klippe (1230), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller flere af disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med kystklint eller –klippe.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

0

2

3

2

4

4

Uden for habitatområderne

0

1

8

1

7

2

Samlet

0

3

11

3

11

6

3

14

17

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 220 registreringer i prøvefelter med kystklint eller –klippe i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 1230.5b). Der er endvidere udtaget 52 jordprøver til måling af pH.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 1230.60. Kort over stationer med kystklint eller -klippe i perioden 2017-2022 (se Tabel 2190.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 1230.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jordprøver i prøvefelter for kystklint eller –klippe i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. Naturtypen er først omfattet af en systematisk overvågning fra 2011. Prøvefelterne blev overvåget en gang i perioden i anden (2011-2016) og tredje (2017-2022) programperiode.