Aarhus Universitets segl

Artssammensætning

I prøvefeltet, der består af et 0,5 m x 0,5 m kvadrat, registreres forekomsten af karplanter og karsporeplanter. For de lysåbne terrestriske naturtyper registreres dækningen af de enkelte arter ved pinpoint-analyse. Rodfæstede arter indenfor rammen, der ikke er blevet registreret ved pinpoint-analysen anføres på en supplerende liste for prøvefeltet.

I den omgivende 5 m-cirkel registreres supplerende rodfæstede urter samt ikke-rodfæstede træer og buske der rager ind over cirklen.

For skovnaturtyperne registreres endvidere forekomst af skovindikatorarter og vedplantearter i den omgivende 15 m cirkel.

I første programperiode blev registreret dækning af invasive arter samt de karakteristiske arter, der er opført under hver af naturtyperne i Habitatdirektivets fortolkningsmanual. Denne aktivitet er ikke omfattet af overvågningen i anden programperiode.

Pinpoint-metoden

For de lysåbne naturtyper registreres dækningen af de enkelte arter ved pinpoint-analyse. Her benyttes en ramme med indvendige mål 0,5 m x 0,5 m og med 16 krydspunkter dannet af snore udspændt vinkelret på hinanden. En arts dækningsgrad er målt ved frekvensen af det antal krydspunkter, pinden har berørt arten i.

Arterne er typisk klumpet fordelt, og det er vigtigt at tage hensyn til denne klumpede rumlige fordeling i analysen af pinpoint-data (Damgaard, 2013)

Figur H: Illustration af pinpoint-rammen, der viser nummereringen af de 16 krydspunkter. Dækningsgraden af arter eller artsgrupper beregnes som andelen af hits ud af de 16 krydspunkter.

Fra og med 2007 er registreringen indtastet ”pind for pind”, hvorved det er muligt at beregne en dækningsgrad for grupper af arter, eksempelvis laver, mosser, græsser, dværgbuske og enårige arter. Tilsvarende kan der beregnes en ratio mellem dækningen af artsgrupperne, eksempelvis ratioen mellem urter og græsser samt laver og mosser.

Arter

I NOVANA-programmet registreres karplanter og karsporeplanter for alle de 44 terrestriske naturtyper. For udvalgte naturtyper registreres endvidere bladmosser, tørvemosser, levermosser og laver. Der registreres ikke dyr i naturtypeprogrammet.

Læs mere om arterne i naturtypeprogrammet her.