Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arter i naturtypeprogrammet

I NOVANA-programmet registreres karplanter og karsporeplanter i prøvefelter og 5 m cirkler for alle de 44 terrestriske naturtyper. For udvalgte naturtyper registreres endvidere bladmosser, tørvemosser, levermosser og laver.

Der registreres ikke dyr i naturtypeprogrammet.

Karplanter og karsporeplanter: Bestemmes til art både i pinpoint og supplerende artslister for prøvefelt og 5 m cirkel.

Bladmosser: Bladmosser der vokser på jorden bestemmes til art på supplerende artslister for prøvefelt og 5m cirkel for prøvefelter af habitatnaturtyperne 2130, 7140, 7220, 7230, 8220 og 9110. Desuden skal den invasive mos campylopus introflexus artsbestemmes i supplerende artslister for prøvefelt og 5m cirkel i alle naturtyper. De 8 indikatormosser i skov bestemmes til art hhv. slægt i skovtyperne. I alle øvrige habitatnaturtyper registreres bladmosser som ”bladmosser”.

Tørvemosser: Bestemmes til art på supplerende artslister for prøvefelt og 5m cirkel for prøvefelter af habitatnaturtyperne 7110, 7120, 7140 og 91D0. I pinpoint målingerne anføres ”tørvemosser”. I alle øvrige habitatnaturtyper registreres tørvemosser som ”tørvemosser”.

Levermosser: Levermosserne Odontoschisma sphagni på højmoser (7110 og 7120) og Aneura pinguis på hængesæk (7140) bestemmes til art på supplerende artslister for prøvefelt og 5m cirkel. I øvrigt registreres levermosser som ”levermos”.

Laver: Jordboende laver bestemmes til én af grupperne Cladonia sp.,s.s. (bægerlaver), Cladina sp. (rensdyrlaver) eller ”andre laver” (Lichenes sp. - eksl. bæger- og rensdyrlaver). De 5 indikatorlaver i skov registreres til art i skovtyperne.

Svampe: De 12 vedboende indikatorsvampe i skov registreres til art i skovtyperne. I øvrigt registreres svampe ikke.

Skovindikatorarter

I 15 m cirklen registreres forekomsten af 25 træboende indikator­arter fordelt på 12 vedboende svampe, 8 epifytiske mosser og 5 epifytiske laver (se her). Med undtagelse af de epifytiske laver er der tale om vidt udbredte og relativt hyppige arter, som man vil kunne forvente at finde i de fleste løvskove, hvor der forekommer gamle træer, furet bark samt dødt liggende og stående ved. Der ses da også en positiv korrelation mellem antallet af arter pr. station og stationens mængde af dødt ved. De hyppigst registrerede arter er slank og stor stammemos samt tøndersvamp og birkeporesvamp.

Antallet af indikatorarter varierer mellem skovtyperne. De fire bøgeskovstyper (9110, 9120, 9130 og 9150) er således potentielle levesteder for 17-18 af de 25 indikatorarter. Indikatorarterne er i mindre grad knyttet til egeskovstyperne (9160, 9170 og 9190) og skovbevokset tørvemose (91D0) og det vurderes, at disse skovtyper kan huse omtrent halvdelen af de 25 udvalgte arter. Elle-og askeskovene er potentielle levesteder for 9 af indikatorarterne (primært svampe), og indikatorarterne forekommer mere sporadisk i skovklit.