Aarhus Universitets segl

Kronedække

Indikator i kortlægningen for skovnaturtyper

Hvorfor registreres kronedækningen?

En stor del af skovens truede arter er knyttet til de relativt lyse og varme levesteder, der opstår ved naturlige forstyrrelser i form af græsning, brand, storm, oversvømmelse og erosion. Tætte og mørke skove er ofte fattige på levesteder og arter, mens det lyse og varme klima i åbne skove, skovlysninger, lysbrønde og skovbryn skaber levesteder for varmekrævende insekter og for de planter, der er knyttet til overgangen mellem skygget skov og lysåben eng, mose, hede eller overdrev. Tilgængeligheden af lys er derfor en vigtig indikator for skovnaturtypernes tilstand og udvikling.

Hvordan registreres kronedækningen?

Kronedækket kortlægges som en del af registreringerne af de strukturelle indikatorer. I den afgrænsede polygon registreres en skønnet dækningsgrad af kronedækket i én af fem kategorier:

  • 1) 0-20 %
  • 2) 20-50 %
  • 3) 50-75 %
  • 4) 75-90 %
  • 5) 90-100 %

Der angives den samlede arealmæssige dækning af vedplanter, herunder dækningen af buske og foryngelsens lave træer. I vurderingerne benyttes luftfotos til at vurdere arealandelen af kronedække i forhold til det samlede skovareal.

Metoderne til kortlægning af kronedække er nogenlunde uændret gennem de to kortlægninger, der er gennemført inden for habitatområderne (se de tekniske anvisninger her).