Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling (2004-2022)

Sammenfatning

Tilstand 2017-2022

Strandengsvegetationen er karakteriseret ved en relativt begrænset artsrigdom. Der er en høj dækning af græsser, mens de bredbladede urter udgør en forholdsvis begrænset andel af plantedækket. Vedplantedækningen er generelt meget lav på strandengene, og de invasive arter, med rynket rose som den hyppigst registrerede art, er meget spredt forekommende. Græsning er udbredt og forekommer i halvdelen af prøvefelterne. På strandengene udgør de næringselskende arter en væsentlig andel af vegetationen, og der er et højt indhold af plantetilgængeligt fosfor i jorden og ratioen mellem kvælstof og fosfor viser at naturtypen er kvælstofbegrænset.  Strandengene har relativt høj pH, og der er registret en meget stor variation i fugtigheden og saliniteten.

Geografiske mønstre

Strandeng er nogenlunde lige fordelt i Nordjylland, Østjylland og Fyn og Sjælland og øer, og mere spredt forekommende i Vestjylland. Strandenge på Sjælland og øerne samt Østjylland og Fyn er generelt mere tilgroede, end i Vest- og Nordjylland. Her er således en mindre udbredelse af græsning, en højere vegetation og en større udbredelse af tagrør. Svarende til havvandets salinitet er der også en større saltpåvirkning af strandengsvegetationen i Vest- og Nordjylland sammenlignet med de to østlige regioner. Modsvarende er de næringselskende arter mere udbredte på strandengene på Sjælland og øerne samt Østjylland og Fyn. Der er ikke væsentlige forskelle på fugtighed i de fire regioner, selvom det vanddækkede areal er noget større i Vestjylland end i de resterende tre regioner.

Overvågningsstationerne for naturtypen ligger primært indenfor habitatområderne. Overvågningsdata peger på, at tilstanden er bedre inden for habitatområderne end uden for. Således er der signifikant flere følsomme arter, meget følsomme arter, og enårige arter samt en større andel af enårige arter inden for – end uden for habitatområderne. Dækningen af græsser i 5 m cirklerne og udbredelsen af tagrør er lavere inden for end uden for habitatområderne. Desuden er der registreret en højere pH, et større vanddækket areal, en større saltpåvirkning af strandengsvegetationen og en signifikant lavere og mere åben vegetation, samt en større udbredelse af græsning inden for habitatområderne end uden for. Inden for habitatområderne har jorderne et højere indhold af plantetilgængeligt fosfor, sandsynligvis som følge af en større andel organiske jorder.

Udvikling 2004-2022

Der er nogen tegn på en forværring af tilstanden i strandeng i perioden 2004-2022. Således er der registreret en tilbagegang i antallet af arter samt arter, der er følsomme overfor afvanding, næringspåvirkning, omlægning og tilgroning. Samtidig er der registreret en signifikant stigning i den gennemsnitlige vegetationshøjde, den gennemsnitlige indikatorværdi for næringsstof, næringsratio og udbredelsen af tagrør og invasive arter i perioden. Der er endvidere registreret et signifikant fald i jordbundens surhedsgrad (pH) i perioden. Endelig viser overvågningsdata, at strandengsvegetationen er blevet lidt mere fugtig og at saltpåvirkningen er øget i perioden 2004-2022, men også at der er mindre synligt vand på overfladen.

Der er registreret en tilbagegang i antallet af arter, der er følsomme overfor afvanding, næringspåvirkning, omlægning og tilgroning på strandeng i perioden 2004-2015.
Foto: Peter Wind, AU

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 253 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen strandeng. Heraf er 97 stationer udlagt i 2004 på arealer med strandeng, fordelt på 19 intensive stationer, der blev overvåget årligt og 78 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010. Yderligere 156 stationer er udlagt i 2011 på arealer med enårig strandengsvegetation (1310), vadegræssamfund (1320) og/eller strandeng (1330). Strandeng er overvåget på 247 af strandengsstationerne i anden og 229 i tredje programperiode (Tabel 1330.5a). På grund af manglende ressourcer er overvågningen af 18 strandengsstationer ikke gentaget i tredje programperiode.

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx kystnære rigkær og overdrev) og er således sammenlagt overvåget på 146, 252 og 239 stationer. Hovedparten af stationerne ligger inden for habitatområderne (Figur 1330.60) og det samme gør 75 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 1330.5a. Oversigt over overvågningsstationer for strandeng i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på enårig strandengsvegetation (1310), vadegræssamfund (1320) og strandeng (1330), og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører en eller flere af disse naturtyper. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med strandeng. * Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder.

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

64*

47*

200*

5

185*

11

Uden for habitatområderne

35*

4*

50*

0

47*

1

Samlet

97

49

247

5

229

12

146

252

239

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 12.820 registreringer i prøvefelter med strandeng i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 1330.5b). Der er endvidere udtaget 2.860 jordprøver til måling af pH og/eller fosforindhold, enkelte vandprøver til måling af pH i jordvand og 397 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 1330.60. Kort over stationer med strandeng i perioden 2017-2022 (se Tabel 1330.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 1330.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord-, vand- og planteprøver i prøvefelter for strandeng i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes overvågning (2004-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt på de intensive stationer og en gang i perioden på de ekstensive stationer. Prøvefelterne fra de gamle stationer (udlagt i 2004) blev overvåget to gange i anden programperiode (2011-2016), mens prøvefelterne fra de nye stationer (udlagt i 2011) blev overvåget en enkelt gang. Med undtagelse af 18 overvågningsstationer blev alle prøvefelter overvåget en gang i tredje programperiode (2017-2022).