Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Enårige arter

Hvorfor registreres enårige arter?

En del af de lysåbne terrestriske habitatnaturtyper er dynamiske levesteder for kortlivede planter. Det er arter, der er afhængige af en lav og åben vegetationen med tidvis blottet bund, hvor der konstant blotlægges partier med bar mineraljord eller tørv med mulighed for fornyelse af bestandene ved fremspiring fra frø. Naturtyper med et stort indslag af enårige plantearter er kystklinter (1230) på stejle skråninger, tørt kalksandsoverdrev (6120) på tørre, varme, og ofte sydvendte skrænter, og våde tørvelavninger (7150) på blottet tørv eller sand.

Vegetationer med rig forekomst af enårige arter afhænger af hyppige forstyrrelser som græsning, brand, erosion, hydrologisk dynamik og sandpålejring, der fjerner biomasse og blotlægger substratet, så nye arter og individer kan spire frem fra frøbanken og etablere sig. Tilgængeligheden af næringsstof og vand er bestemmende for, hvor længe det blottede substrat er vegetationsfrit og til rådighed for fremspiring og etablering af de ofte små og konkurrencesvage arter. Modsat vil næringsstofpåvirkning og dræning kunne øge plantevæksten og dermed også vegetationens højde og tæthed. Forekomsten af enårige arter varierer over året og kan også variere mellem tørre og våde år, og vil kunne ændre sig brat ved iværksættelse eller ophør af græsningsdrift.

I analyserne af habitatnaturtypernes tilstand og udvikling anvendes forekomsten af enårige arter som indikator for intensiteten af de dynamiske processer, der holder vegetationen lav og åben. Andre indikatorer for naturtypernes dynamik og tilgroningsgrad er dækningen af vedplanter, vegetationshøjden og forekomsten af bar jord.

Hvordan registreres enårige arter?

Indikatoren ”enårige arter” er afledt af vegetationens artssammensætning og beregnes som de enårige arters andel af det samlede antal hits i pinpoint-analyserne. De enårige arters andel af vegetationsdækket kan beregnes for alle terrestriske habitatnaturtyper, men da metoden til indtastning af pinpoint-data er ændret gennem programmet, kan indikatoren kun beregnes for data indsamlet fra 2007.